logo_michael-thomas.jpg (3143 bytes)

I've Got The Joy, Joy, Joy

 (G,*D 4/4 Fast)

Chorus 1

G
I've got the joy, joy, joy, joy, down in my heart.
D                 G
Down in my heart, down in my heart,

I've got the joy, joy, joy, joy, down in my heart.
D                   G
Down in my heart to Stay

Bridge
           C              G
And I'm so happy, so very happy
     D                           G
I've got the love of Jesus in my heart
           C              G
And I'm so happy, so very happy
     D                           G
I've got the love of Jesus in my heart

Chorus 2
G
I've go the peace that passeth understanding down in my heart
D                 G
Down in my heart, down in my heart,

I've go the peace that passeth understanding down in my heart
D             G    
Down in my to stay.